Alle voorwaarden 2018-05-28T15:57:35+02:00

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel GenderTalent zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GenderTalent garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. GenderTalent wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Op de website van GenderTalent staat content van gebruikers, links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van content en websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GenderTalent niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten (zoals auteursrechten die rusten op tekst- en beeldmaterialen) voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij GenderTalent en derden. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te verzamelen, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gielen Juridisch Advies. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Overname is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbenden. Alle rechten voorbehouden.

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven
 • Je bevindingen te e-mailen naar security@gendertalent.nl
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van de GenderTalent vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot)
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen
 • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

Je mag het volgende van ons verwachten:

 • Als jouw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Wij sturen je binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden je van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
 • In onderling overleg kunnen we, als je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Als dank voor jouw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van GenderTalent.

PRIVACY STATEMENT

Ingangsdatum en wijziging

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Genderwende kan deze privacy-verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting Genderwende, handelend onder de namen Genderwende en GenderTalent en Gendersupport, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 66336007

Zetelend op de Paul Gauguinhof 32, 3544KA te Utrecht, te bereiken via compliancy@genderwende.com

De functionaris voor de gegevensbescherming binnen Stichting Genderwende is dhr. N. Molani, te bereiken op het algemene nummer van Stichting GenderWende en op compliancy@genderwende.com en +31 20 244 20 09

GenderTalent informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. GenderTalent maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk.

Het gebruik van persoonsgegevens

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van jou. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die jij aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.. Bij de verwerking van jouw gegevens staat uw belang voorop. Wij houden ons altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Genderwende leeft de meldingsplicht rond datalekken na en stelt de klant op de hoogte van de meldingen aan het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) alsmede van de wijze waarop de klant hiervan kennis kan nemen.

In dit privacy statement hebben wij voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kan lezen welke gegevens we hoe gebruiken en welke invloed je daar zelf op hebt. Dit privacy statement is van toepassing op jouw gegevens die wij van je verwerken. Wij beschermen jouw privacy en persoonlijke gegevens, en die van al onze klanten en alle bezoekers van onder andere de websites en online systemen die beschikbaar zijn via genderwende.*, gendersupport.* en gendertalent.*, met de grootst mogelijke zorg. Wij informeren je bij elke overeenkomst die we met jou, indien van toepassing jouw organisatie aangaan over de inhoud van dit privacy-reglement. Je kan dit reglement vinden via onze website(s).

Personen of organisaties die met Genderwende samenwerken verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden (zoals gemeentes, UWV, het bedrijf waarvoor je werkt, medische centra of GGZ instellingen) in het kader van onze dienstverlening, uitsluitend na formele instemming van jou.

Genderwende verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer, alleen indien dit door de organisatie die het traject betaald vereist is
 • Pasfoto, voor profiel op de website van personeelsleden en ambassadeurs of voor jouw individuele C.V.
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden
 • V.
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • (Interne) opleidingen en certificeringen
 • Arbeidsdeskundige verslagen
 • Beperkingen en belemmeringen voorkomend uit medisch proces
 • Medische historie
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online-dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Sommige delen van onze websites sturen een ‘cookie’, naar jouw computer. Hierdoor wordt jouw computer herkend wanneer je deze website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com. Ook kan je ervoor kiezen om de cookies die op jouw apparaat geplaatst zijn, te verwijderen. Als je cookies verwijdert, is het mogelijk dat je bepaalde diensten niet (meer) kunt gebruiken.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om Genderwende.nl beter te laten functioneren. Je hoeft bijvoorbeeld bepaalde informatie niet steeds opnieuw te geven, zoals jouw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen.

Verbetering website en dienstverlening

Behalve de noodzakelijke cookies gebruiken wij cookies om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken. Met de informatie die deze cookies verzamelen, onderzoeken we hoe we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Met deze cookies volgen wij het surfgedrag van bezoekers. De gegevens die we gebruiken zijn niet tot 1 persoon te herleiden. De cookies worden niet gebruikt door andere partijen dan Genderwende. De volgende gegevens worden dan vastgelegd: het IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van het bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt.

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de social netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door de social netwerken mogelijk overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Genderwende verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het contacten- en cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid, de coming out of loopbaanvraagstukken;
 • Het verzorgen van deelname aan evenementen, opleidingen en trainingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering en vergoedingen betalingen;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Wetenschappelijk onderzoek 

We willen transparant zijn welke gegevens we waarvoor en wanneer gebruiken. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke diensten je bij ons afneemt. Wij koppelen de informatie die we van je hebben om jouw vragen, meldingen en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

Bij de aanmelding vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals jouw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Bij het werkelijk opgeven voor dienstverlening, vragen wij je om aanvullende informatie, zoals jouw bankrekeningnummer, het nummer van een identificatiebewijs, profiel- of demografische en relevante zorggegevens of rapportages van derden.

Om te kunnen voldoen aan onze rapportage- en facturatieverplichtingen ten aanzien van opdrachtgevers, stelt GenderTalent rapportages op waarin is opgenomen hoe veel sessies en trainingen aan mensen zijn gegeven, echter dit bevat geen inhoudelijke gespreksverslagen. GenderTalent verstrekt deze gedetailleerde rapportages alleen de opdrachtgevers die met jouw gelieerd is.

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, kan het relevant zijn om meer inzicht in jouw medische gegevens te hebben. Voor deze meer privacygevoelige categorieën gegevens geldt dat wij deze gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming mogen gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt daarbij denken aan gebruik van jouw achtergrondinformatie om je een goed coachingstraject aan te bieden. In deze gevallen zullen wij je altijd vooraf om toestemming vragen voordat wij jouw gegevens hiervoor gebruiken. Wil je niet dat jouw gegevens hiervoor worden gebruikt, dan kan je jouw toestemming onthouden, zonder dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van de dienst.

Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van beleid of (wetenschappelijk) onderzoek dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot een individu.  Dit doen wij om onze hulpverleningstrajecten kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van anonieme rapportages over klanttevredenheid en de resultaten van de trajecten. Doel van deze verwerking is het transparant maken van het arbeidsmarktpositie van trans personen, de onderliggende factoren en daarmee goede interventies kunnen plegen in onze eigen dienstverlening en in advies richting bijvoorbeeld gemeentes, bedrijven en overheden in de omgang met trans personen.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, transparant en veilig is. Wij zijn verbeteren constant en willen zoveel mogelijk af te stemmen jouw persoonlijke behoeften en interesses op het meest relevante moment. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die je gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Genderwende hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar online-systemen en jouw toegang daartoe;
 • Het geven van informatie aan jou voor jouw relevante diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een toestemming, zal die toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Genderwende persoonsgegevens uitwisselen. Genderwende kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Daarvoor hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten met al deze partijen.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Genderwende aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Genderwende zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Omdat wij werken met cloud producten van Twinfield, Nmbrs, Lastpass en Microsoft-producten, hebben we goed onderzocht of jouw gegevens buiten de EU verwerkt kunnen worden. Ten eerste voldoet Microsoft aan het EU-VS Privacy shield. Dat betekent jouw privacy daarbij gewaarborgd is. Echter, aanvullend hebben wij gekozen voor de optie om Microsoft jouw gegevens op te laten slaan in Europa. Zonder onze toestemming zijn zij niet gerechtigd om de gegevens buiten de EU-zone op te slaan. In het geval van support bij problemen met het functioneren van de cloud-services van Microsoft, hebben we gekozen voor twee Nederlandse manages services partijen, waardoor de gevens van jou en onze medewerkers niet toegankelijk worden voor personen werkzaam of woonachtig buiten de EU.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen omdat we gebruik wordt gemaakt van Google Analytics op onze website, of via onze social media zoals LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Genderwende zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Jouw gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard in een online dossier. Deze gegevens worden tot vier kalenderjaren na afronding van het traject bewaard.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Genderwende zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale van 7 jaar of de medische bewaarplicht van 15 jaar vanwege het medische deel in je re-integratiedossier. Na afloop van de bewaartermijnen worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die op geen enkele manier meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze diensten wordt gemaakt.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Genderwende passende beveiligingsmaatregelen genomen. We werken met de cloudoplossingen van Microsoft, Nmbrs en Wolters Kluwer. Al deze partijen voldoen aan de strengste normenkaders zoals ISO27001/ ISO27002 en ISO9001 en worden regelmatig ge-audit. We hebben met alle partijen bewerkingsovereenkomsten gesloten. Onze systemen worden door twee Nederlandse partijen die support leveren om de systemen optimaal in te richten en te gebruiken. Verder onderwerpen wij onze eigen processen en handelen aan externe audits in de eerste helft van 2018 (ISO9001/ klanttevredenheid). Alhoewel we niet verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, hebben we besloten dit wel te doen omdat wij jouw belang voorop staat in ons handelen.

Genderwende informeert alle personen betrokken bij de uitvoering van opdrachten van Genderwende over dit privacyreglement en de behandeling van gegevens. Genderwende draagt er zorg voor dat deze personen de in dit reglement genoemde aspecten met betrekking tot privacy naleven.

Genderwende bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift alsook digitaal. Genderwende neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. Dat betekent dat alleen de support-medewerker en hulpverlener bij jouw algemene contactgegevens kunnen verwerken. Medische gegevens en gesprekken zijn alleen toegankelijk voor jou en jouw hulpverlener(s).

Genderwende draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van klanten te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.

De arbeidsovereenkomst die Genderwende sluit met haar medewerkers bevat een geheimhoudingsbepaling omtrent vertrouwelijke informatie. Door het ondertekenen van deze arbeidsovereenkomst verklaart de medewerker zich te zullen houden aan deze geheimhoudingsbepaling. Daarnaast dienen alle personen betrokken bij de uitvoering van opdrachten van Genderwende zich te houden aan de wet- en regelgeving zoals genoemd in Artikel A van dit privacyreglement. Indien nodig ondertekenen deze personen een separate, gedateerde geheimhoudingsverklaring alvorens met de uitvoering van start wordt gegaan.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Genderwende verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:

Stichting Genderwende

Paul Gauguinhof 32,

3544KA Utrecht,

+31 (0) 20 244 20 09,

Of naar: compliancy@genderwende.com

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek jezelf te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door GenderTalent kan je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor analyse- en marketingactiviteiten.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Genderwende, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens op de websites en binnen de systemen van Genderwende. Gegevensverwerking door partijen waarnaar wij verwijzen vallen buiten de scope van deze Privacy verklaring.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 26-07-2017

 • Opdrachtgever; de (toekomstige) afnemer die middels ondertekening van de door GenderTalent uitgebrachte offerte de hierin afgesproken levering van producten en/ of diensten bestelt. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan GenderTalent een opdracht tot de advisering of aanverwante diensten wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 • Opdrachtnemer; partij die zich door tekening van de door opdrachtgever ontvangen offerte en het retourneren van opdrachtbevestiging bindt aan het te leveren product zoals omschreven in offerte. opdrachtnemer in deze Algemene Voorwaarden wordt aangeduid als GenderTalent.
 • Opdrachtbevestiging; schriftelijke acceptatie van de door GenderTalent uitgebrachte, ongewijzigde offerte waarin de door GenderTalent te leveren product en/ of dienst staat omschreven.
 • Offerte: het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, dat door GenderTalent aan opdrachtnemer wordt uitgebracht.
 • Product en dienst: het maken van analysen, diagnoses, oplossingsrichtingen alswel de vastlegging en werkzaamheden voor de implementatie daarvan zoals omschreven in aan Algemene Voorwaarden onderhavige documenten.
 • Overeenkomst: alle afspraken gemaakt zoals verwoord in Algemene leveringsvoorwaarden, offerte en overige in offerte genoemde samenhangende overeenkomsten met betrekking tot het te leveren product.
 • Eindgebruiker: De natuurlijke personen opdrachtgever of de natuurlijke persoon, die de producten en/ of diensten gebruikt.
 • GenderTalent: de Stichting GenderTalent. gevestigd aan de Paul Gauguinhof 32, KvK nummer 66336007.
 • GenderTalent Internetsite: de internetsite GenderTalent.nl of een ander door GenderTalent aan te geven internetadres.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen en door GenderTalent aangekondigde vakanties.
 • Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter kantore van de Kamer van Koophandel van Utrecht zijn alle voorgaande en/ of afwijkende voorwaarden en bepalingen van GenderTalent vervallen. De Algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de GenderTalent Internetsite.
 • Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan blijven alle resterende bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.. Ook op de overeenkomsten die voortbouwen op de initieel met GenderTalent gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • Alle opdrachten, met zowel opdrachtgever alswel met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door GenderTalent schriftelijk is bevestigd. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
 • Afspraken met personeel van GenderTalent binden GenderTalent niet, tenzij schriftelijk nadrukkelijk door haar bevoegd personeel bevestigd. Afspraken met opdrachtgever worden door ondertekening van de offerte geacht te zijn gedaan door een handelingsbekwaam en bevoegd persoon binnen haar organisatie.
 • De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten van welke aard ook door het enkele feit van het geven van een opdracht aan GenderTalent. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 • Partijen komen overeen geen vertrouwelijke informatie van de andere partij te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij zulks betrekking tot de naleving van deze voorwaarden onvermijdelijk is, en in overeenstemming is met het overige bepaalde te dien aanzien in deze algemene voorwaarden en/ of samenhangende contracten. De producten en/ of diensten van GenderTalent, alsmede correspondentie en documentatie wordt door partijen als vertrouwelijke informatie van GenderTalent beschouwd en door opdrachtgever als zodanig erkend.
 • De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens GenderTalent niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende, aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk van het aangebodene gebruik te maken zoals aangegeven op de offerte, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Iedere communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan elektronisch geschieden, tenzij anders in de algemene voorwaarden aangegeven. De door GenderTalent opgeslagen correspondentie geld als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.
 • De elektronische correspondentie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van de verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de correspondentie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/ of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de elektronische postbus van opdrachtgever , komt dit voor risico voor opdrachtgever, ook indien de elektronische postbus bij een derde is ondergebracht. GenderTalent is niet verplicht een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van de correspondentie die zij heeft ontvangen.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgde van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen GenderTalent en opdrachtgever, is GenderTalent niet aansprakelijk.
 • Het postadres voor de schriftelijke (aangetekende) correspondentie is: GenderTalent, Paul Gauguinhof 32, 3544KA Utrecht.
 • Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en kunnen elektronisch (via de GenderTalent Internetsite worden aangevraagd). GenderTalent is eerst gehouden tot nakoming nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • De opdrachtgever aanvaardt door ondertekening van de offerte alle rechten toekomend aan de opdrachtnemer, genoemd in de offerte en diens vermelde overeenkomsten/ documenten. Nieuwe (gepubliceerde) documenten gelden als voortbouwende overeenkomsten
 • Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk andere overeengekomen, op basis van nacalculatie. De ureninschatting en de prijzen dienen daarom als richtlijn. De daadwerkelijk door GenderTalent gewerkte uren en de daadwerkelijk door GenderTalent gemaakte kosten zullen worden gefactureerd en door opdrachtgever verschuldigd zijn.
 • Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Alle door GenderTalent opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers-, en verzendkosten en/ of andere op de goederen/ diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten , onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de op dat moment geoffreerde producten en/ of diensten en dergelijke voor de in offerte vastgelegde geldigheidsduur van de offerte.
 • Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. door opdrachtgever zijn overlegd is GenderTalent niet gehouden aan de voor het geheel geoffreerde prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer middelen en/ of arbeid vereist is dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
 • Indien een opdracht uitblijft, behoudt GenderTalent zich het recht voor de gemaakte offerte, ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
 • Wijziging van opgegeven prijzen, ook zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal GenderTalent gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, alsmede verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/ of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor GenderTalent kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
 • Ten aanzien van alle aangeboden producten en/ of diensten geldt, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi, brochures en offertes staat vermeld, dat geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en offertes voortkomende modellen, tekeningen, maten, afbeeldingen en/ of beschrijvingen worden voorbehouden. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering, enigszins afwijkt (qua kleur en vorm) van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten GenderTalent niet tot enige vergoeding en ontslaan opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Offertes, leveringen en ontwikkeling van niet-standaard producten en/ of diensten, zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door GenderTalent schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties en worden gezien als inspanningsverbintenis. Alle kosten waarop bij offerte naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kon worden gerekend, alsmede kosten die zijn ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de levering of ontwikkeling, of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde producten en/ of diensten worden aan opdrachtgever aanvullend in rekening gebracht op basis van nacalculatie. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever.
 • GenderTalent bepaalt zelf de wijze waarop zij de opdracht uitvoert en is niet gehouden tot het opvolgen van enige aanwijzing van opdrachtgever. GenderTalent licht opdrachtgever, via haar internetsite dan wel desgevraagd zoveel mogelijk in over de wijze van de uitvoering.
 • De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de inhoud of uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan GenderTalent ter kennis zijn gebracht. Het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging is voor rekening van de opdrachtgever. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een situatie waarin opdrachtgever en GenderTalent niet tot een overeenstemming kunnen komen over de inhoud van dergelijke wijzigingen, houdt GenderTalent zich het recht voor eenzijdig zonder enig rechtsgevolg voor GenderTalent om de overeenkomst direct op te schorten dan wel te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand, vermeerderd met een aantal maanden gelijk aan het aantal jaren waarin de dienst operationeel is, afgerond naar boven. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging is gerekend, zijn door de opdrachtgever verschuldigd.
 • Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan GenderTalent alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten (waaronder kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien GenderTalent zulks vordert, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende kosten en schaden.
 • GenderTalent behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de noodzaak van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 • De looptijd van een opdracht wordt gemeld in de bij de offerte gevoegde stukken en loopt vanaf het moment van aanvaarding door GenderTalent.
 • Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen. Opzegging gebeurd middels aangetekende brief.
 • Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd wordt geacht stilzwijgend verlengd te zijn met een zelfde periode, als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractsperiode schriftelijk aangetekend opzegt.
 • In het geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering van één der partijen tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst en daarbij onverwijld voldoende zekerheid kan worden gegeven overeenkomstig artikel 7 betaling en de andere partij instemt met voortzetting.
 • Buiten de in deze Algemene voorwaarden genoemde omstandigheden is tussentijdse beëindiging van een overeenkomst voor opdrachtgever niet mogelijk.
 • Alle leveringstermijnen worden door GenderTalent in beginsel bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Indien een opdracht moet worden bespoedigd alsmede de aard of inhoud van de werkzaamheden, de beschikbaarheid van mensen en/ of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door opdrachtgever en/ of derden op de overeengekomen tijd bij GenderTalent wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal GenderTalent daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet- tijdige levering door de opdrachtgever is GenderTalent gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht op te schorten en/of nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken mensen en/ of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden. Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding voor welke schade dan ook die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht te vorderen.
 • Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met GenderTalent voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft GenderTalent het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan GenderTalent verschuldigd is, is alsdan terstond opeisbaar.
 • GenderTalent is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van GenderTalent een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 • Indien GenderTalent een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de uitvoering van de opdracht.
 • Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van GenderTalent, tenzij aantoonbaar door haar schuld veroorzaakt, onverminderd dat de voortgang door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever gehouden te betalen voor de voor totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten. GenderTalent heeft het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer kosten zullen opdrachtgever verschuldigd zijn.
 • Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (waaronder onder meer gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terrorisme, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, falen van apparatuur van derden, natuurrampen, waterschade en vergelijkbare gebeurtenissen, ten gevolge van fouten in al dan niet door opdrachtgever geaccordeerde en/of geaccepteerde wijzigingen van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden die verband houden met de opdracht, ten gevolge van het uitvallen van de producten en/ of diensten door een gebrek in het deelproduct en/of de deeldienst geleverd en/of ondersteund door de opdrachtgever en/of derden, en de tijd die gemoeid is met het herstellen van die gebreken die een oorzaak zijn van het uitvallen, ten gevolge van het door of namens of in opdracht van opdrachtnemer uitvoeren van herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn, ten gevolge van of veroorzaakt door virussen, worms, trojan horses en vergelijkbare onregelmatigheden, ten gevolge van het noodgedwongen verhuizen van diensten en/of apparatuur, ten gevolge van door GenderTalent in te roepen (nood)maatregel, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan GenderTalent door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk (maken) ontslaan GenderTalent van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 • Aansluitend op de oplevering van het product als omschreven in de offerte alsmede in alle, in offerte vermelde en samenhangende overeenkomsten, volgt een acceptatieprocedure gebaseerd op een acceptatietest door opdrachtgever. opdrachtgever dient binnen de gestelde opleveringsperiode de inhoud van de (op dat moment niet meer wijzigbare) acceptatietest aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. opdrachtgever heeft maximaal vijf (5) werkdagen na oplevering door GenderTalent de tijd om de acceptatietest uit te voeren en schriftelijke terugkoppeling gebaseerd op deze acceptatietest aan GenderTalent te doen toekomen. Indien op welke wijze en vanwege welke oorzaak dan ook er geen terugkoppeling komt binnen de gestelde periode op de al dan niet door opdrachtgever uitgevoerde acceptatietest, wordt de opdracht als geaccepteerd beschouwd.
 • Klachten en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk binnen acht (10) werkdagen dagen na oplevering door opdrachtgever aan GenderTalent worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
 • opdrachtgever zal alle door GenderTalent voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door GenderTalent in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. Indien GenderTalent een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kostenloos -voor zover noodzakelijk – opnieuw verrichten, hetzij de opdrachtgever alsnog een korting op de overeengekomen prijs verlenen.
 • GenderTalent zal alles doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om dergelijke gebreken te herstellen door middel van foutcorrectie of preventieve actie. Het betreft alsdan een inspanningsverbintenis. GenderTalent garandeert echter geen ongestoorde en foutloze werking, noch dat alle fouten kunnen worden hersteld door middel van foutcorrectie of preventieve actie als ook voor door derden door bemiddeling van GenderTalent geleverde producten en/ of diensten is de door de leverancier van de geleverde producten en/ of diensten verstrekte garantie geldig. GenderTalent aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 • Indien door GenderTalent geleverde product en/ of dienst wordt gewijzigd en/ of en/of gebruikt en/of heeft laten gebruiken op een onzorgvuldige of onvoorzichtige wijze, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft, dan wel in combinatie met, niet vooraf door GenderTalent toegestane verkeerde  of defecte hardware, en/ of software, en/of operating systems kan door opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie of wel enige schadevergoeding.
 • Indien GenderTalent ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van het product en/ of de dienst vervangt, wordt/blijft de oude versie van het product en/ of de dienst haar eigendom en dient door opdrachtgever aan GenderTalent te worden geretourneerd.
 • opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode. Door ondertekening van de offerte en de onderliggende algemene voorwaarden doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van deze bevoegdheid. Gebreken aan een deel van het geleverde product en/of de geleverde dienst geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie en/ of schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op en geeft evenmin de bevoegdheid vorderingen met GenderTalent te verrekenen.
 • GenderTalent is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en slechts beperkt tot het bedrag van alle door opdrachtgever verschuldigde maandbedragen, gemaximeerd tot een maximumbedrag gerekend naar de periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende incident. Iedere aansprakelijkheid van GenderTalent voortvloeiende uit dienstverlening uit incidentele contracten/opdrachten, niet zijnde opdracht als bedoeld in de voorgaande alinea, is beperkt tot het voor die betreffende dienst te factureren bedrag. Bovendien aanvaardt GenderTalent geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
 • GenderTalent is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van GenderTalent als bindend.
 • GenderTalent is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever toegevoegde feitelijke inhoud van de producten en/ of diensten, deze is te allen tijde de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
 • Alhoewel GenderTalent geen bewaarplicht heeft, verplicht zij zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen als een goed huisvader te bewaren. GenderTalent is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, teloorgaan (door brand, diefstal of breuk e.d.) voorzover niet door de verzekering gedekt, verminking en de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar of opdrachtgever geleverde (digitale) informatiedragers of per e-mail of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software telkens ongevraagd zelf op juistheid, volledigheid en eventuele aanwezigheid van virussen te testen. opdrachtgever is gehouden van alle door hem aangeleverde bestanden een kopie te behouden of dient deze voor zijn rekening en risico te verzekeren. Desgewenst kan opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden geleverd krijgen, zulks echter slechts indien – en voor zover toepasselijk – de auteursrechten volledig door hem zijn afgekocht en betaald.
 • opdrachtgever is gehouden GenderTalent schadeloos te stellen voor, en te vrijwaren tegen, alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen GenderTalent instellen ter zake van schade ontstaan door of met het door/namens opdrachtgever geleverde of inzake het in artikel 5.5 genoemde.
 • Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 • Adviezen worden door GenderTalent naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 • GenderTalent is niet aansprakelijk voor schade door fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens en/ of het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan GenderTalent zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
 • Werknemers van GenderTalent, of door GenderTalent ingeschakelde ondergeschikten en/of derden zijn in geen geval aansprakelijk jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever doet door acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van de in deze afdeling bedoelde werknemers, ondergeschikten, hulppersonen, in het geval van schade veroorzaakt in het kader van de uitoefening van werkzaamheden voor opdrachtgever.
 • Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, copyright, merken, handelsnamen en met betrekking tot de combinatie van GenderTalent afkomstige of door GenderTalent gebruikte teksten, gegevens, stilstaande of bewegende grafische beelden, geluidsopnamen en informatie in elke vorm dan ook, software, web applicaties, offertes, rapportages, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar (intellectuele)eigendom van GenderTalent, een en ander ongeacht het aandeel van opdrachtgever en/of derden in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc.. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan GenderTalent voorbehouden.
 • opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor eigen gebruik voor haar eindgebruikers die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend voor een aantal eindgebruikers en/ of plaatsen en voor het overige zal hij alle hem ter beschikking gestelde intellectuele eigendommen, al dan niet deels van GenderTalent, niet verveelvoudigen, daarvan kopieën vervaardigen deze niet of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken en is zich bewust dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GenderTalent en/ of licentiehouders en/ of derden bevatten zonder uitdrukkelijke tussenkomst en schriftelijke toestemming van GenderTalent. GenderTalent kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 • Bij overtreding of schending van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 6.1 en 6.2 zal opdrachtgever of Eindgebruiker een direct opeisbare boete per overtreding vermeerderd 10% van de hoogte van de boete per dag zo lang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van GenderTalent op volledige schadevergoeding.
 • Het gebruiksrecht van een te leveren product en/ of dienst, gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met GenderTalent gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
 2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door GenderTalent verrichte of te verrichten diensten;
 3. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

Bij niet tijdige  betaling is GenderTalent gerechtigd het product en/ of de dienst op non actief te zetten. Opdrachtgevr blijft op dat moment verplicht tot betaling van de eenmalige en periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de overeenkomst.

 • GenderTalent is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of te verwijderen of uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken;.het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van GenderTalent openbaar te maken of te vermenigvuldigen.
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever vangt aan en is mitsdien opeisbaar op het moment van opdrachtbevestiging.
 • Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • opdrachtgever machtigt GenderTalent om de in dit contract vermelde factuurbedragen automatisch van de rekening van opdrachtgever te schrijven. opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde incasso binnen vijf (5) werkdagen te weigeren.
 • Indien in een langere betalingstermijn dan die welke vermeld staat op factuur na factuurdatum door GenderTalent wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1,5% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,hieronder inbegrepen administratieve kosten, welke GenderTalent moet maken ter effectuering van haar rechten zijn 11.4, naast het bepaalde in voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,– per gebeurtenis.
 • GenderTalent is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf of gedurende de uitvoering van de overeenkomst op eerste verzoek voldoende zekerheid tot betaling te verlangen, ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald. GenderTalent kan verlangen een (directe) vooruitbetaling betaling, een betaling in termijnen, de cedering van vorderingen op derden, dan wel dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien de opdracht langer duurt dan een maand, dan wel het gemoeide bedrag daarvoor aanleiding geeft, dan wel de opdracht in onderaanneming uitgevoerd wordt, danwel GenderTalent aanleiding hiertoe ziet.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke is/blijft van haar contractuele verplichtingen, is opdrachtnemer gerechtigd eenzijdig de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten in te roepen, op welk moment de alle resterende vorderingen uit de offerte en samengevoegde overeenkomsten direct en volledig opeisbaar worden. GenderTalent doet niet eerder een beroep op (buitengerechtelijke) ontbinding dan nadat de opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming is gegeven, tenzij zulks op grond van de wet en/of de omstandigheden van het geval niet noodzakelijk is. De opdrachtgever doet door acceptatie van de algemene voorwaarden eenzijdig afstand van het recht tot ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede het recht tot opschorting van haar contractuele verplichtingen en/of het recht op verrekening.
 • Op alle overeenkomsten en transacties van GenderTalent is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 • Over zaken en omstandigheden waarin in een overeenkomst niet voorzien wordt, wordt tijdig overleg gevoerd onder respectering van het belang van de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst waarvoor zij niet zelf een oplossing kunnen vinden ter bemiddeling voor te leggen. Zij stellen elk een bemiddelaar aan, welke vervolgens beide een derde, onafhankelijk, bemiddelaar aanwijst. Voorts verplichten partijen zich tot het uiterste om met behulp van deze bemiddelaar tot een oplossing te komen.
 • In het geval de in dit vierde lid genoemde geschillen niet met behulp van de aangewezen bemiddelaar kunnen worden opgelost, zullen deze door de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.

KLACHTENREGLEMENT VERSIE 21-10-2017

1. Klager is de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

 • Talent
 • Opdrachtgever
 • Werkgever van Talent
 • Medewerker

2. Een Klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid gericht aan GenderTalent, met betrekking op de uitvoering van haar werkzaamheden, waarop door de indiener een antwoord of oplossing verwacht wordt. GenderTalent hanteert dit klachtenreglement bij klachten die door haar klanten geuit worden

3. Supportmedewerker: de in het kader van deze Klachtenregeling door GenderTalent benoemde supportmedewerker

4. Aangeklaagde: de persoon die op eigen titel of op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht werkzaam is bij GenderTalent dan wel anderszins werkzaamheden ten behoeve van GenderTalent verricht.

5. Talent is een natuurlijk persoon die de diensten van GenderTalent afneemt of aan wie de diensten worden verleend

6. Geschil is een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van het Talent is opgelost en het Talent daarin niet berust.

7. Oordeel is een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van of namens GenderTalent. Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

8. Medewerker is een natuurlijk persoon die beroepsmatig de diensten verleent.

 1. GenderTalent draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Talent in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 2. GenderTalent informeert de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 3. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 4. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.
 1. Iedere Talent, opdrachtgever en/ of werkgever van Talent heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking op de uitvoering van de werkzaamheden die voor of in opdracht van de indiener zijn uitgevoerd.
 2. Iedere medewerker van GenderTalent heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot gedrag van andere medewerkers bij GenderTalent.
 3. De indiener ondervindt geen nadeel of hinder bij of van het indienen van een klacht.
 4. GenderTalent draagt zorg voor een behoorlijke en empathische behandeling van de klacht.
 5. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend door de indiener en bevat tenminste:
  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van de klacht.
 6. GenderTalent kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet, niet in behandeling te nemen, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad om de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen. Hiertegen is geen mogelijkheid tot beroep aanwezig.
 7. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 8. De klager kan op ieder moment een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de status van de behandeling. GenderTalent beantwoord dit verzoek binnen redelijke termijn.
 1. De supportmedewerker heeft als taak en verantwoordelijkheid in samenspraak met Talent of diens vertegenwoordiger en GenderTalent:
  – op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
  – de klager op diens verzoek te informeren en adviseren over de mogelijkheden om een klacht via het klachtenformulier in te dienen;
  – te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
  – het Talent of diens vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;
  – zorgvuldig de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van de klacht te komen.
 2. Bij de uitoefening van de taak komt de supportmedewerker de bevoegdheid toe om al hetgeen te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede begeleiding van het proces bij de behandeling van een klacht.
  De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
 3. De supportmedewerker dient zich onafhankelijk en onpartijdig op te stellen tegenover de klager en GenderTalent alsmede voor zover deze bij de klacht betrokken is, de medewerker.
  De supportmedewerker dient zich dan ook te onthouden van gedragingen op grond waarvan de verdenking kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet op onafhankelijke wijze uitoefenen van de functie.
 4. Indien de supportmedewerker betrokken is (geweest) bij een aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft, dan wel anderszins vanwege omstandigheden niet op onafhankelijke en onpartijdige wijze de functie in een individueel geval kan uitoefenen dient dit zo snel als mogelijk door de supportmedewerker bij GenderTalent te worden gemeld. GenderTalent zal er vervolgens voor zorgen dat een andere (plaatsvervangend) supportmedewerker wordt aangewezen.
 5. GenderTalent waarborgt dat de supportmedewerker zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de supportmedewerker niet wegens de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend.
 1. De klager wendt zich bij onvrede bij voorkeur eerst tot de medewerker of diens leidinggevende om tot een informele oplossing te komen.
 2. De klager wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de klager daartegen geen bezwaar maakt.
 3. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de klager gewezen op de Klachtenregeling van GenderTalent. Daarbij wordt ook gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de supportmedewerker (indien de supportmedewerker nog niet in beeld is). De supportmedewerker en de klager proberen in samenspraak met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen.
 4. De klager kan, indien de onvrede niet is weggenomen, (dan wel indien zich de situatie voordoet dat klager zich niet rechtstreeks tot de medewerker wil (durft te) wenden) zijn klacht kenbaar maken bij de GenderTalent of supportmedewerker waarbij GenderTalent/medewerker is aangesloten. Bij het indienen van een klacht kan de klager beroep doen op ondersteuning van de supportmedewerker. Deze ondersteuning bestaat uit het door de supportmedewerker bijstaan van de klager bij het formuleren van de (mondelinge) klacht.
 5. Een klacht moet schriftelijk via een van datum voorzien klachtenformulier worden ingediend bij GenderTalent.
 6. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier is ingediend bij GenderTalent en zodoende door GenderTalent is ontvangen, geldt als de formele aanvangsdatum van de klachtenprocedure.
 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt GenderTalent de klacht ter verdere behandeling door naar de supportmedewerker (indien deze nog niet betrokken was).
 2. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard indien:
  1. een klacht betrekking heeft op ander ongenoegen dan is gedefinieerd in de begripsbepaling van de Klachtenregeling; –
  2. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
 3. In het geval dat de klager niet ontvankelijk is in zijn klacht zal GenderTalent dit schriftelijk bevestigen aan de indiener van de klacht.
 4. Indien de klacht op anderen dan GenderTalent betrekking heeft, zal GenderTalent er zorg voor dragen dat de behandeling wordt overdragen aan degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft, tenzij de klager daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 5. De supportmedewerker neemt contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
 6. De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dient minimaal te zijn opgenomen: een korte omschrijving van de klacht (incl. datum, plaats en bijzondere omstandigheden) de verdere afhandeling van de klacht de termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen.
 7. Bij de behandeling van de klacht zal de supportmedewerker hoor en wederhoor toepassen, waarbij de supportmedewerker ervoor zorgdraagt dat als de klacht (mede) betrekking heeft op een medewerker ook deze persoon in de gelegenheid kan worden gesteld om zijn zienswijze op de klacht te geven.
 8. De klager en GenderTalent worden schriftelijk door de supportmedewerker op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 9. De supportmedewerker zal proberen om via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen.
 10. Een klacht wordt binnen een periode van 6 weken na ontvangstdatum afgehandeld, waarbij er een mogelijkheid is deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht zijn/worden getroffen. Het besluit of welke getroffen maatregelingen ook, met betrekking tot de klacht, die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, behoort aan hen te worden bekendgemaakt zodra het besluit of de maatregelen is/zijn genomen.
 11. GenderTalent gaat er van uit dat de klager akkoord gaat met de besluitvorming.
 12. Een klacht dient te worden ingediend binnen redelijk termijn nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat de gedraging van GenderTalent een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
 13. De klager ontvangt de brief als bedoeld in de behandeling genoemde lid 3 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de datum waarop de klacht bij GenderTalent is ingediend.
 14. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van GenderTalent noodzaakt, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met ten hoogste vier weken worden verlengd.
 15. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door GenderTalent met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.
 16. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, dan bestaat er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een derde partij. Hiervoor zijn in het geval van het UWV, het UWV het aanspreekpunt. Anders verwijst GenderTalent naar de NOLOC of de Geschillencommissie.
 1. GenderTalent draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en Talent in het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.
 2. GenderTalent informeert de werkzame medewerkers en anderen over de Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen conform deze regeling te handelen.
 3. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 4. Uitzondering op de verplichting tot geheimhouding is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.